Kaszëbskô Kùra

Z połączenia pasji i tradycji oraz zaangażowania i fascynacji naszym pięknym, kaszubskim regionem stworzyliśmy wyjątkowy produkt.

Oferta fermowa
Rozwiązania dobrane do indywidualnych potrzeb
Drób przyzagrodowy
Mieszanki pełnoporcjowe i uzupełniające
Bydło
Pasze dla bydła od sprawdzonego dostawcy na licencji firmy De Heus
Trzoda chlewna
Różne warianty pasz odpowiedzią na potrzeby hodowców
previous arrow
next arrow
Slider

Informacja o realizowanej strategii podatkowej
za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2022

1. WSTĘP
Schaap-Pol SP z o.o. jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych o przychodach przekraczających równowartość 50 mln EUR jest zobowiązany na podstawie art. 27c ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. do sporządzenia i opublikowania informacji o realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022.
Niniejszy dokument opisuje wykonanie przedmiotowego obowiązku przez Spółkę.

2. INFORMACJE OGÓLNE
Schaap-pol Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie przy ul. Gdańska 22 o numerze NIP: 5871000690, KRS: 0000104667 oraz numerze identyfikacyjnym REGON: 190425835 prowadzi działalność w zakresie produkcji gotowych pasz dla zwierząt oraz jej dystrybucji na rynku lokalnym.

3. ELEMENTY INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

3.1 PROCESY I PROCEDURY PODATKOWE
Spółka dokonywała wszelkich starań, aby rzetelnie, prawidłowo i terminowo realizować obowiązki podatkowe, a w szczególności obliczanie i uiszczanie należności publicznoprawnych. W celu zapewnienia rozliczeń podatkowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa Schaap-pol Sp. z o.o. wdrożyła niezbędne procesy i procedury z uwzględnieniem struktury organizacyjnej Spółki oraz obszarów odpowiedzialności powierzonej osobom uczestniczącym w procesie rozliczeń podatkowych. Procesy i procedury obejmują wszystkich pracowników, którzy podejmują jakiekolwiek działania i czynności związane z rozliczeniami podatkowymi oraz przekazują dane wpływające na prawidłowe wywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków podatkowych.
Kontrolę nad konsekwentnym wypełnieniem ww. obowiązków sprawowali pracownicy wewnętrznego zespołu odpowiedzialnego za sprawy z zakresu księgowości i podatków.

3.2 DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
W roku 2022 spółka Schaap-pol nie podejmowała dobrowolnych form współpracy i nie wystąpiła z wnioskiem do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zawarcie umowy o współdziałaniu, o którym mowa w Dziale IIB Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa.
Jednak intencją Spółki jest prawidłowe i rzetelne przekazanie informacji do organów skarbowych. Spółka podejmowała niezbędne formy współpracy w celu wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

3.3 REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH, W TYM INFORMACJE O SCHEMATACH PODATKOWYCH
Spółka prawidłowo i terminowo wywiązywała się z ciążących na niej obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Dokładała wszelkich starań, aby przekazane informacje wiernie odwzorowywały stan faktyczny oraz były zrozumiałe, aktualne i kompletne.
Spółka była podatnikiem lub płatnikiem następujących świadczeń publicznoprawnych:

 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • podatek u źródła (WHT),
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportu.
Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Informacji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a §1 pkt. 10 Ordynacji podatkowej.

3.4 TRANSAKCJE ZAWIERANE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Spółka w roku 2022 nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi.

3.5 PLANOWANE LUB PODEJMOWANE DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE
Spółka w 2022 roku nie planowała i nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

3.6 KATALOG ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
W roku 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a §1 Ordynacji podatkowej,
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
 • wiążącej informacji stawkowej , o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym.

3.7 ROZLICZENIA W RAJACH PODATKOWYCH
Spółka nie dokonała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art.11j ust.2 i na podatnie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art.86a § 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
W szczególności na powyżej wskazanych terytoriach Spółka w 2022r.:

 • nie była zrejestrowana w celu rozliczania podatków,
 • nie składała deklaracji w celu rozliczania podatków,
 • nie pobierała i nie odprowadzała podatków.