• Klauzula informacyjna

W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO i
I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „Schaap-Pol” Sp. z o.o., Połczyno ul. Gdańska 22, 84-100 Puck,  nr telefonu: (58) 673-82-77, (58) 673-81-08, e-mail: schaappol@schaap-pol.pl
II. Inspektor Ochrony Danych
Nie wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych
III. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora.
IV. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem
a Administratorem będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.
V. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Przetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie są przez nas profilowane.

 
rzetelna firma